"Ve společném jednota,  v rozdílném svoboda
a ve všem láska."

Jan Amos Komenský
ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD A OBČANSKÁ VÝCHOVA
Členové předmětové komise ZSV vás vítají na stránkách předmětu Základy společenských věd.
Aktuálně vyučují tento předmět na škole Mgr. Marie Turňová a Mgr. Vilém Vojtěch.
       Základy společenských věd vás postupně v jednotlivých ročnících seznámí s psychologií, sociologií, politologií, právem, ekonomií, etikou a filosofií. Rozšířením jsou volitelné semináře ve třetím - prohlubování učiva politologie a práva -  a ve čtvrtém ročníku - religionistika, příprava k maturitní zkoušce a všeobecný přehled. Na nižším stupni gymnázia se předmět jmenuje občanská výchova a jeho osnovy jsou shodné s osnovami téhož předmětu na základní škole.
       Na Gymnáziu Václava Hlavatého se věnuje velká pozornost nejen odborným znalostem, ale studenti jsou od nejnižších tříd vedeni ke zdravému životnímu stylu. Posláním předmětu je naučit studenty kriticky myslet, orientovat se v současném světě a umět si hájit svá práva. Výchova k občanství je doplněna podněty k všestrannému rozvoji vlastní osobnosti, ale i k pěstování starosti o věci veřejné.
       Při výuce studenti pracují s učebnicemi a pracovními texty, při zpracování samostatných prací používají odbornou literaturu a internet. Výuka je zpestřována řadou besed, exkurzí; oblíbenou formou výuky jsou hry podporující rozvoj osobnosti studentů a jejich schopnosti spolupracovat a komunikovat se spolužáky. Studenti mají možnost prezentovat své práce nejen formou referátů, ale i prezentacemi, pracují samostatně i ve skupinách,  zúčastňují se celostátních soutěží ve společenských vědách a připravují i realizují projekty zaměřené na zlepšování života ve škole, péči o životní  prostředí a rozvoj společenských vztahů.
       Na těchto průběžně aktualizovaných stránkách ZSV zveřejňujeme nejlepší eseje studentů, informujeme o plánovaných a uskutečněných besedách a exkurzích,  je zde také oblíbená fotogalerie z akcí tříd a máte tu možnost seznámit se s maturitními okruhy předmětu.